Bangor University

Bangor University

TAR Cynradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig)

UCAS Code: Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Cynradd) - 3D8S Bwriad y rhaglen TAR Cynradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant drwy'r Gam Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol. Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* ymhellach i ffwrdd i fynd i'r proffesiwn dysgu. *Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan Gorff Proffesiynol Athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno. Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi'u hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd Athrawon Cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol a^'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru. Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu o fewn Cymru a thu hwnt iddi. Nid oes angen i chi fod yn byw yng Nghymru neu siarad Cymraeg i wneud cais am y cwrs. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i chi i ddeall diwylliant Cymru a dysgu'r iaith Gymraeg, p'un a ydych yn dechrau o'r dechrau neu eisoes yn rhugl yn yr iaith.

Entry requirements

Postgraduate Certificate in Education - PGCE: O leiaf 2:2 mewn gradd anrhydedd neu gyfwerth mewn maes sy'n gysylltiedig a^ pwnc astudio. Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o'r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Lenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy'n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf). Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd. TGAU Gradd C /Gradd 4 mewn Gwyddoniaeth. Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol tuag at wella eu defnydd personol o'r iaith Gymraeg. IELTS Lefel 7 drwodd a thro (heb unrhyw elfen dan 6.5)

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
Postgraduate Certificate in Education - PGCE Full-time September 2019 - 1 Years

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner
Main Site LL57 2DG Wales

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.