University of Wales Trinity Saint David (UWTSD Lampeter and Carmarthen)

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Early Years Education and Care [Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar]

This MA programme is designed for those who want to develop their understanding and knowledge of early childhood. It provides ideal training and staff development opportunities for those working with young children and their families in a range of settings and situations. The course takes a critical and analytic overview of children's early learning and sets this in the context of social learning and societal influences. Students will be encouraged to take a critical approach to research, theories and beliefs about children's learning. The crucial role of adults in that learning process, as policy-makers and pedagogues, will be deconstructed and debated. The course focuses on the remarkable skills of young children as powerful and competent learners; studying what they learn, how they learn, why they learn. Throughout the programme you will address themes and principles which are linked to the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child. These are threads that run through the programme, allowing you to appreciate the critical relationship between the integrative approach to children's learning and good practice in early years settings. The programme is delivered flexibly so that students can integrate work commitments and study. The course combines face-to-face delivery at the University with independent study by the student from home. Lectures/workshops are delivered as twilight or evening sessions or at the weekend. The course also uses blended learning where you will be encouraged to use online resources to complement and extend classroom learning. The MA programme is divided into two parts; you will complete four 30-credit modules followed by 60-credit dissertation. You will be supported during the process with individual supervision from an experienced member of academic staff. Students who complete two or four 30-credit modules can graduate with an award of PG Certificate or PG Diploma respectively. For the latest fee information please visit: www.uwtsd.ac.uk/postgraduate/postgraduate-fees/ Dyluniwyd y rhaglen MA hon ar gyfer y rheiny sy'n dymuno datblygu eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth o blentyndod cynnar. Mae'n darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi staff delfrydol i'r rheiny sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd mewn ystod o leoliadau a sefyllfaoedd. Mae'r cwrs yn edrych yn feirniadol ac yn ddadansoddol ar ddysgu cynnal plant ac yn gosod hyn yng nghyd-destun dysgu cymdeithasol a dylanwadau cymdeithasol. Anogir myfyrwyr i feithrin ymagwedd feirniadol ar ymchwil, damcaniaethau a chredoau ynghylch dysgu plant. Bydd rôl hanfodol oedolion yn y broses ddysgu honno, fel gwneuthurwyr polisïau ac addysgwyr, yn cael ei dadadeiladu a'i dadlau. Mae'r cwrs yn ffocysu ar sgiliau anhygoel plant ifanc fel dysgwyr grymus a chymwys; gan astudio'r hyn y maent yn ei ddysgu, sut y maent yn dysgu, pam y maent yn dysgu. Trwy gydol y rhaglen, byddwch yn ymdrin â themâu ac egwyddorion sy'n gysylltiedig ag egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'r llinynnau hyn yn rhedeg drwy'r rhaglen, gan alluogi ichi werthfawrogi'r berthynas feirniadol rhwng yr ymagwedd gyfunol at ddysgu plant ac arferion da mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Qualifications

Qualification Study mode Start month Fee Course duration
MA Variable October 2016 - 2 years
MA Part-time October 2016 - 4 years
PgDip Part-time September 2016 - 2 years

Campus details

Campus name Town Postcode Region Main campus Campus Partner

Get in touch

Remember to mention TARGETpostgrad when contacting universities.

Key information

Contact: 
Main Contact
Telephone number: 
01792 481000